Isaack Jouderville 

Een getalenteerd leerling van Rembrandt

 

 

Isaac de Jouderville zelfportret in bezit van National Gallery of Ireland te Dublin

Dit zelfportret van Isaack de Jouderville werd in April 1895 vanuit Engeland aan het Mauritshuis gezonden ,voor verkoop, en ging door, en was ook gemerkt,  met de naam van Gerard Dou. Bij bestudering bleek de signatuur vals te zijn en na het schoonmaken kwam de oorspronkelijke handtekening voor de dag Jovdervill. Nadat de eigenaar was ingelicht kwam van hem het bevel de oorspronkelijke signatuur te herstellen ,en aangezien de prijs die er voor betaald moest worden die van een Dou was, werd het schilderij teruggestuurd en bevind het zich thans in een museum in Dublin. Isaack de Jouderville was de zoon van Isaac de Joudreville die omstreeks 1607 als soldaat onder Kapitein Hallewijn naar Leiden was gekomen en op 24 Juni 1607 in de Pieterskerk aldaar in het huwelijk trad met Magdalena Jansdochter,weduwe van Andries de Nuijt.Uit het register van het hoofdgeld van 1622 blijkt dat zijn gezin bestond , behalve hemzelf en zijn vrouw ,uit 4 kinderen , Madeleintge ,Isaac ( de schilder) Suzanne en Jacob Van dit viertal zijn de laatste vermoedelijk jong gestorven

Tengevolge van het sluiten van het 12 jarig bestand heeft Isaac de Joudreville de oude het krijgsleven vaarwel gezegd en op 12 Februari 1610 werd hij als biertapper afkomstig uit Metz in Lorreyne in het poortersboek van Leiden ingeschreven en in 1618 ontving hij van de magistraat van Leiden een betaling wegens gemaakte kosten van het verblijf van Prins Maurits in zijn herberg "de voornaamste van de stad genaamd ,"de drie haringen" die zich bevond op het Noordeinde op de hoek van het Rapenburg.In dit huis werd in 1613 de schilder Isaack Jouderville geboren.In de Weddesteeg,een zijstraat van het Noordeinde woonde Rembrandt bij zijn ouders en op 1 Januari 1630 treed hij in de leer bij Rembrandt , hij is dan de tweede leerling van Rembrandt , de eerste  was Gerard Dou .Na het overlijden van zijn ouders werd op 21 December 1629 Ds.Cornelis van Tethroede te Hoogmade en Ds. Daniel Gisius te Koukerck als voogden benoemd over Isaack en zijn zuster Magdalena. Er zijn verschillende kwitanties voor het leergeld gevonden die Rembrandt uitschreef voor de de voogden van Isaack, zie hier onder.

Isaack wordt tegenwoordig als een van de talentvolste leerlingen van Rembrandt gezien maar zijn nazaten Isaack en Frederik de Moucheron  zijn bekender geworden bij het gewone publiek en van hun is meer werk bewaard gebleven en in het bezit van musea over de hele wereld, kijk op deze site naar een inventarisatie van hun kunst.

 

Collectie Frederik de Moucheron

 

Collectie Isaack de Moucheron

 

 

 

Atelier met leerlingen naar een schets van Rembrandt

 

 

 

 

Op 26 April 1632 werd Isaacus Judervyl Leidensis als "student der philosophie " in het AlbumStudiosorum der Leidsche Hoogeschool ingeschreven.Hij woonde toen ten huize van Janneken Joosten en gaf op 20 jaar oud te zijn. Mogelijk was deze inschrijving bedoeld om ,net als zijn andere kunstbroeders , vrijdom van accijnzen te verkrijgen.Vier jaar later traden Isaac en zijn zuster Magdalena bijna gelijktijdig in het huwelijkOp 8 Februari 1636 tekende Isaac aan met Maria Le Fevre van Amsterdam en op 18 Maart tekende Magdalena aan met Pieter Le Fevre van Amsterdam.

Uit het huwelijkvan Isaac werd op 10 December 1636 een dochter  Maria in de Pieterskerk en op 28 Februari 1638 een zoon Isaac in de Hooglandsche kerk gedoopt.De tweede dochter Isabelle werd eveneens in Leiden geboren en gedoopt op 08-06-1640 , deze trouwde met de bekende scilder Abraham de Rijp ..Op 19 Mei 1641  vroeg" Isaac Sieur deville " schilder wonende op de Breestraat attestatie aan naar Deventer en in Juni van dit jaar dient hij aldaar zijn attestatie in , ook daar werd hij schilder genoemd, wonende in de Polstraat. Zijn zwager en zijn zuster waren reeds vroeger naar dezelfde plaats vertrokken en hadden daar hun dochter Suzanne laten dopen. Pieter Le Fevre echter stierf spoedig , den 10 December 1641.hij was apotheker hetgeen blijkt uit de op 12 Augustus  1643 opgemaakte inventaris van zijn weduwe.

De schulden van Pieter bij zijn overlijden waren  talrijker dan zijn bezittingen , er waren 2 kinderen Joannes 4 jaar en Suzanne  bijna 2 jaar oud .De weduwe hertrouwde later met de schilder-kunstkoper Juliaen Teniers.

Geheel zonder schulden was Isaac niet uit Leiden vertrokken ,op 6 Augustus machtigt Jan Petit uit Leiden iemand om " te beuren en te innnen van Isaack Souderville tegenwoordig wonende in Deventer 60 gulden die hij voor Souderville heeft betaald ter saecke van verschenen huyshuyr  ofte in Plaetse van de voors. 60 gulden twee schilderijen die Souderville alrede bynaer hadde gedaen , te weten de tronyen van hem comparant als oock van desselfs huysvrouw.

Op  23 Januari 1642 werd zijn zoon Johannes gedoopt en in 1643 verhuisde hij naar Amsterdam blijkens de volgende akte 

" also tusschen Isacq Joudreville van hier metter woon naer Amsterdam vertreckende ten eenre ende Wendele Hermans deselfs dientmaegt dochter van Herman Jansz alhier woonachtig ter andere zijde , quaestie was ontstaen willende d'voors, Wendele noch haere olders niet dat sie mede naer Amsterdam vertreckene maar alhier daer tho sie angenomen was , verblijv en soude 

 Na 1645 verdwijnt Isaac de Jouderville.uit het beeld en toen op 29 Juli 1659 zijn dochter Marike in het huwelijk trad met de bekende schilder Frederik de Moucheron waren haar beide ouders al overleden.

 

Een kwitantie uitgeschreven door Rembrandt voor de voogden van Isaack voor een half jaar lesgeld 

                                                       Ds. Daniel Gisius te Koukerck   Ds.Cornelis van Tethroede te Hoogmade

 

Nog een ander kwitantie vermeldt:

 Ick Rembrandt Harmemensz van Rijn bekenne 50 guldens ontvangen te hebben van dat ick Isack Isacksz Tsiodervijllee een hallef jaer in den schilderconst onderwesen hebbe het twelcke verscheenen was den eersten Mey 1630.

 

 

 

 

 

 

 Dit portret "de lachende man " werd eerst toegeschreven aan Rembrandt

 

 

 Isack Jouderville, Retrato de mujer joven de perfil, siglo XVII.
Oleo sobre lienzo. 40 x 31.5 cms

 

 

 

 Dit portet "young man in a Gorget and plumed cap " door Jouderville

In bezit van the Fine Arts Gallery of San Diego

Geschonken als gift door "the Putam Sisters"

 

                                                              

 geschilderd door Rembrandt                                                                 geschilderd  door Jouderville

click

 

 

Portret van een man met een tulband

 

 

 

Dit schilderij van Jouderville is in het bezit van het museum Musée des Beaux-Arts

te Lille Frankrijk en heeft de typische Rembrandtstijl