Joris van Spilbergen in dienst als Opperbevelhebber van de vloot van Balthazar de Moucheron was op 5 Mei 1601 uitgezeild met 3 schepen " De Ram" "Het Schaap"en "Het Lam " Balthazar had naar men vermoed hier zijn laatste geld in gestoken.

Tijdens deze tocht kreeg van Spilbergen van de Mara-Hadja van Candy een schat aan Robijnen Saffieren Topazen en andere edelgesteenten, ruim 200 stuks

Bij terugkomst in Middelburg  waren de crediteuren van Balthazar uiteraard belangstellend .In Middelburg werd de schat in meer dan zes dozen in een ijzeren kist gedaan en met drie sloten afgesloten.De drie sleutels werden bewaard door 3 sleutelbewaarders Symon Perduyn , Pieter van Hecke, en Joris Spilbergen, van alles werd een verslag opgemaakt door de Magistraat .

Echter de vrouw van Moucheron had  zich vooraf ongezien een hoeveelheid juwelen toegeŽigend .Op het moment dat zij zich zou inschepen op het beurtschip naar Delft werd op last van de Baljuw van Veere haar bagage van boord gehaald en beslag genomen

In 1605/1606 is mr. J(oh)an Sneewater, goudsmid en juwelier, wonende in Den Haag betrokken bij de taxatie van goederen, afkomstig uit Oostindie, van Balthasar de Moucheron. "Tacxatie van goederen ende gesteenten hijernaer volgende, gedaen bij mij ondergeschreven Johan Sneewater, goutsmidt ende juweelier, woonende in sGravenhaege, op huijden den 4 en April 1606 in den Brielle, ter requesitie van Balthasar de Moucheron." Alsdan volgt een lijst van edelgesteenten, ruim 3 bladzijden in folio. ... "d'selve andermael zijn oversien ende gesorteert in presentie van joffrouwe Elisabeth van Crompvliet, als procuratie hebbende van haren man Sr. Balthasar de Moucheron, in date den 15 December 1605, geassisteert met Sr. Pierre Lijmoine ende haeren substituijt mr. Jan Sneewater, juwelier, die bij de voorn. De Moucheron tot d'voorsz. sorteringe es affgesonden ..." (10)

                           

 

 

 

     Copyright © 2009 Harm Touwslager | Designed by HT.Productions | Some Rights Reserved